April 22, 2014

Justin POLKEY shoots Israela Avtau for W Magazine.