July 3, 2013

Tereza CERVINKOVA shoots Poppy Ntshongwana for Audi