May 20, 2011

Carsten Richert styles hair for Pandoras Box, Qvest Magazine Germany. Shot by IWO Gospodinov.